Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020

Schooljaar 2019-2020 hebben wij onderstaande doelen voor het onderwijs gesteld en deels behaald:


·         Door Corona en de andere manier van werken die dat met zich meebracht zijn enkele zaken die gepland waren dit jaar niet gerealiseerd. Gedeeltelijk schuiven we zaken door naar schooljaar 2020-2021, of zelfs later.  Sommige zaken konden samen worden gevoegd. In dit jaarverslag lichten we eea toe.

Onderstaande zaken zijn nog niet compleet (6-7-2020)
De inspectie heeft een algemeen (positief) oordeel gegeven over De Violier. 

·         
Zorgstructuur verbeteren (doorlopend):
De inspectie heeft een algemeen (positief) oordeel gegeven over De Violier. Eindopbrengsten en overige zaken waren op orde, waardoor er een thema bezoek heeft plaatsgevonden met als onderwerp “didactisch handelen”. Score voldoende.

·         Sociale vaardigheden verbeteren:
Door de inzet van de Kanjerstraining zijn de sociale vaardigheden verbetert. Daarnaast is er een Kanjercoördinator geschoold en aangesteld.
Kanjer wordt twee jaarlijks geëvalueerd tijdens de groepsbesprekingen met leerkracht, ib-ers en directie. 

·         Passend onderwijs:
Er wordt steeds beter ingespeeld op “passend onderwijs”. Het team heeft hiervoor al de nodige kennis opgedaan en is nu ook gericht begonnen met e-learning.
Voor de groepen 5 & 6 zijn extra Chromebooks aangeschaft zodat ook deze groepen op gezette tijden, ook nog eens extra, ondersteund worden.

·        
Eindopbrengsten:
Met de Centrale eindtoets boven landelijk uitkomen, ook dat is behaald. 

·         Kwaliteitsbeleid:
-  De analyse van de opbrengsten vindt systematisch plaats door
- het analyseren van de Cito B en E toetsen
- het analyseren van de Centrale eindtoets
- zes wekelijkse gesprekken met leerkracht, ib-ers en directie over de voortgang van de individuele leerlingen en de groep

·         Gezonde school vignet Voeding:
Vasthouden en verder uitwerken/vormgeven van de bij het vignet behorende afspraken. Gedeeltelijk behaald en v.w.b. de verdere inzet van het plein als buitenlokaal doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar.

·         Gezonde school vignet Bewegen enSport:
Vignet wederom behaald. Onder meer de gym uren zijn aangepast en het nieuwe certificaat is behaald. Plein fase 2 (uitbreiding kleuterplein) is gerealiseerd en geeft  een extra impuls aan (ons onderwijs in) de gezonde, groene en uitdagende schoolomgeving.

·         Gezonde school vignet  Welbevinden:
Vignet voor het eerst behaald. Waarom we dit belangrijk vinden? 
Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. 


·        
Werken aan groei:
De krimp het hoofd bieden. Mede door nauwe samenwerking met de kinderopvang in de school en een actief profileringsbeleid is de krimp een halt toegeroepen en hebben we een hoger leerling aantal dan de prognose had voorspeld.

·         
Cultuur:
We hebben als school scholing gevolgd en duidelijk keuzes gemaakt v.w.b. het werken met en rond de Erfgoedlijn 
http://www.reizenindetijd.nl/. Komende schooljaar wordt dit verder uitgebouwd.

·         Lezen:
Voorjaar 2019 is de nieuwe versie van Estafette 3 besteld. Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Bij Estafette editie 3 worden technisch en begrijpend lezen in samenhang aangeboden. 

·         Leren van en met elkaar:
Het als leerkrachten bij elkaar in de groep kijken is vanwege Corona even op een laag pitje gezet.

·         Engels:
Twee leerkrachten hebben hun Cambridge Engels diploma behaald.

·         Rekenen & wiskunde:
Schooljaar 2020-2021 wordt gestart met een nieuwe methode. De keuze is gevallen op Pluspunt van Malmberg.Meest gezocht