Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de meerjarige strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan ligt ter inzage op school en vindt u ook [hier] in pdf.

Jaarplan

Het jaarplan is een beleidsdocument waarin de beleidskeuzen zijn omgezet naar praktische punten die we aan willen pakken. Het jaarplan ligt ter inzage op school en vindt u ook [hier] in pdf.

Jaarverslag

Het jaarverslag is een beleidsdocument waarin de beleidskeuzen van het voorafgaande jaar na afronding worden afgevinkt. Indien er andere keuzes zijn gemaakt worden deze toegelicht.  Het jaarverslag ligt ter inzage op school en vindt u ook [hier] in pdf.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids die u elders op onze website vindt, of via [deze link].

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik [hier] om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Veiligheidsplan

We dragen gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, zorg voor een veilige leer - en speelomgeving. Onder meer in ons veiligheidsbeleidsplan beschrijven we wat hiervoor allermaal doen en regelen. De laatste versie vindt u [hier].