Passend onderwijs
 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land.
De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met  alle basisscholen   en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.
.
Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:
-terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
-terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
-alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.
Het samenwerkingsverband OZKNV heeft in het ondersteuningsplan (www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan)  vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen.
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs.
 
Zorgplicht
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband OZKNV of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband OZKNV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
 
 
Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien.
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt
 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. .
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.
•kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
•blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd,
•is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.
 
Een voorbeeld van een schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/format_ondersteuningsprofiel
 
Arrangementen
Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van  een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind.
 
Ouderbetrokkenheid
Het samenwerkingsverband OZKNV hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in  vertrouwen  over te spreken.
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband  invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan).
Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.
Meer informatie op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplanraad
 
 
Steunpunt Onderwijszorgkoepel
Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt OZKNV, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden.
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
 
Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs
Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling  aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband OZKNV/
Het samenwerkingsverband OZKNV geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband OZKNV controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/downloads
 
Ondersteuningsmiddelen
De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband OZKNV  ondersteuningsmiddelen in euro’s.  Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.
 
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben.
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding.  Ook deze ondersteuning loopt via het Steunpunt OZKNV.
 
Informatie en ondersteuning van ouders
 
Informatie over dit alles vindt u op de website van de school en op de website www.onderwijszorgkoepel.nl
 
Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/emailadressen van de personen die u kunt raadplegen: Henk Büscher (directeur) of Sieb van der Heide (beleidsadviseur)
Neem bij twijfel over de ondersteuning aan uw kind of als u meer wilt weten over passend onderwijs  contact in eerste instantie contact op met de school of de hierboven genoemde personen.
In samenspraak tussen scholen, ouders en samenwerkingsverband kunnen we eendrachtig werken aan het passende onderwijs voor onze kinderen.