Ons onderwijs

Visie op identiteit

Uitgangspunt voor ons denken, doen en omgaan met elkaar is een positief Christelijke levensovertuiging. Vanuit Gods liefde voor mensen willen wij kinderen leren respect voor elkaar en elkaars mening te hebben.

Visie op leren en lesgeven

Zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is speerpunt op de Violier. We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Schoolbreed hanteren wij de Kanjertraining als een ‘leefwijze". Ieder teamlid is Kanjer gecertificeerd.

Hoe wij met elkaar omgaan op de Violier is helder. We hebben dat duidelijk samen met onze kinderen, leerkrachten en ouders afgesproken. En ... afspraak is afspraak!

Het welbevinden van het kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk.

Wij laten elk kind in zijn of haar eigen waarde en geven het de ruimte die het nodig heeft om blijk te geven van eigen kunnen.

Wij richten ons onderwijs zo in, dat kinderen toegerust worden met een palet aan vaardigheden die hen weer stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en hen te helpen bij het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van de noodzakelijke kennis en het verkrijgen van culturele en lichamelijke vaardigheden.

Ons onderwijs richt zich op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. We maken gebruik van goede methoden en gevarieerde werkvormen, passend bij de ontwikkelingsniveaus van de kinderen.

Kennisoverdracht is een belangrijk item binnen de school. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen.

Als team volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en spelen vroegtijdig in op de  ontwikkeling. Dit doen wij door middel van groepsbesprekingen en we maken gebruik van de resultaten van de methoden en van ons leerlingvolgsysteem.

Door gebruik te maken van tussenevaluaties willen we meer handelingsgericht werken en proberen wij passend onderwijs te bieden.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel aan vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw.

We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, en om innovatie. Het is een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar communiceren een meer centralere rol speelt in onze samenleving. Op onze school willen we daarom gerichter aandacht besteden aan de 21st century skills:

  • Samenwerking en communicatie
  • Kennisconstructie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken
  • Blended learning

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft ook gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).

Een nieuw begrip is blended learning. Dit lijkt een antwoord op de uitdagingen in het onderwijs van vandaag de dag. Maar wat is blended learning? Het kan gedefinieerd worden als een mengvorm van face-to-face onderwijs en online leren (eLearning). In zijn uiterste vorm kunnen leerlingen hierbij zelf kiezen waar ze willen leren (op school, thuis of ergens anders) en wanneer ze willen leren (onder schooltijd, ’s avonds of in het weekend). Maar de leraar blijft degene die beslist in hoeverre leerlingen zelf mogen kiezen en welke onderdelen online worden uitgevoerd en welke in de klas.