Werkwijze kwaliteitszorg

Werkwijze kwaliteitszorg

In onze stichting werken wij volgens het principe van opbrengstgericht werken en daarom zijn de plannen volgens de PDCA-cyclus opgesteld. Bij opbrengstgericht werken ligt de focus op het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten.

Periodiek monitoren de directeur en ib’ers van onze school de voorgenomen verbeteringen en ontwikkelingen in de school. Dat doen wij in persoonlijke gesprekken, tijdens klassenbezoeken en in teamoverleggen.

Periodiek monitort onze bestuurder de resultaten van ons onderwijs. Dat doet hij middels het voeren van voortgangsgesprekken. Bij die gesprekken staat het jaarplan met de gestelde doelen centraal.

De resultaten van ons onderwijs worden in de verschillende MR vergaderingen besproken, alsmede de voortgang van de uitvoering van het jaarplan en de evt. bijstellingen in dit plan.

Voor de zomervakantie wordt het jaarverslag in de MR besproken en daarna het jaarplan voor het volgende schooljaar.

Centrale eindtoets

De resultaten van de Centrale eindtoets worden in het team, met onze bestuurder en in de MR besproken. Aan de orde komen dan de trends in de resultaten van de afgelopen jaren en de gevolgen voor ons onderwijs.

Advies Voortgezet onderwijs

Volgens de regelgeving vanuit het ministerie is met ingang van het schooljaar 2014-2015 het advies niet gericht op de brugklascombinatie, maar als enkelvoudig advies.   

Media
  • pdca

Meest gezocht