Ouderparticipatie, werkgroepen

Hoofdluis

is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op onze school in samenwerking met de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt, de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Er is een ouderwerkgroep welke op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school controleren op hoofdluis. Het controleren kan eenvoudig gedaan worden. Het is alleen belangrijk dat uw kinderen geen gel en/of ingewikkelde kapsels (vlechtjes, staarten enz.) op onderstaande dagen in hun haar hebben.

Data reguliere luizencontrole staan vermeld in de jaarplanning, maar vinden in principe altijd de tweede dag na elke vakantie plaats.

Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact opnemen met de ouder van het kind. De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD en zij werken volgens instructie van de GGD. Bij geconstateerde besmetting treedt het luizenprotocol in werking. Dit protocol vindt u hier.

De coördinator van de werkgroep ( ) is te bereiken via school 0578- 573247 of op haar mailadres:

Meld u aan, want stelselmatige controle helpt! Om de strijd aan te binden tegen de hoofdluis, kunnen wij uw hulp dus goed gebruiken.

Werkgroep verkeer

Het aanstellen van verkeersouders op scholen is gebeurd op initiatief van 3VO en landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Zij hebben afgesproken dat zij zich samen gaan inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen in het verkeer. Kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar en van school te gaan. Zij moeten leren zich veilig te gedragen in het verkeer. Ouders moeten proberen ze daarin zo goed mogelijk te begeleiden door o.a. goed voorbeeldgedrag. Verkeersveiligheid van kinderen is echter niet alleen een zaak van ouders en kinderen, team en ouderraad. Het is ook een zaak van de gemeente, de wijkraad, 3VO en anderen. Wij werken met al deze instanties samen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het doel is om ouders en kinderen bewust te maken van verkeersveilig gedrag. Naast gerichte aanpak door middel van acties op school, uitgewerkt in een actieplan “Verkeer”, nieuwsbrieven en een verkeersschoolbord met informatie, willen wij voor elke ouder het aanspreekpunt zijn voor alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Uw inbreng en ideeën zijn dus van harte welkom!

Samenstelling verkeerswerkgroep:
Peter-Bart Wernink
Ilona Straatman
Carolien Huis in ’t Veld
Chantal Punt-Vermeulen

Vertegenwoordiging team:
Martine Eilander, meilander@de-violier.nl 

Gebedsgroep

Wat doen we als gebedsgroep?
Als gebedsgroep bidden we samen met moeders/betrokkenen van de Violier en ‘t Mozaïek. Dit is 1 x per drie weken op een ochtend, de éne keer op de Violier, de andere keer op de Mozaïek.(i.v.m. de coronaregels is het bidden op dit moment niet op de scholen).
We nemen de tijd naar elkaar te luisteren over wat ons bezighoudt en delen zorgen die er zijn in de klas of bij ouders. Dan volgt een tijd van danken en bidden, waarin we altijd bidden voor de leerkrachten en de kinderen. Ook directie, ProCon, bestuur, MR en andere ouderactiviteiten nemen we regelmatig mee. We bidden voor een veilig leefklimaat voor de kinderen op school.
Vervolgens bidden we altijd voor 1 klas persoonlijk en noemen we elk kind van die klas bij naam. Het is bijzonder om elk kind bij God de Vader te mogen brengen en hem of haar te zegenen.
Spreekt je dit aan, of wil je gewoon eens komen kijken? Je bent van harte welkom. Heb je een gebedspunt of wil je een zorg delen, ook dan ben je welkom. Dit kan per email: gebedsgroepviolier@gmail.com of een appje naar één van de contactpersonen.

Contactpersonen:
Wil je informatie, even praten of iets delen?
De volgende mogelijkheden zijn er:
Email: gebedsgroepviolier@gmail.com
Mirjam de Wolf: 06-23965120
Marielle Stuij: 06-38471273


Meest gezocht