Ouderparticipatie,MR

Deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs biedt ouders en leerkrachten de ruimte om inspraak uit te oefenen op de gang van zaken op school. De M.R. vergadert ongeveer zesmaal per jaar(zie jaarplanner op bladzijde 3). De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de M.R. anders beslist. Dit laatste houdt verband met eventuele geheimhoudingsplicht van de M.R. Notulen zijn in principe ter inzage na overleg met en in aanwezigheid van één van de mr leden.

De M.R. heeft een aantal bevoegdheden, waarvan de belangrijkste zijn het adviseren en het geven van instemming ten aanzien van bestuursbesluiten. De M.R. stemt in met zaken als: verandering van grondslag, het maken van een schoolplan, de taakverdeling binnen de school. Tevens is instemming van de M.R. vereist bij beslissingen van het bestuur (iedere school heeft 1 ouder en 1 leerkracht als vertegenwoordiger in de GMR) inzake het schoolreglement, het beleid m.b.t. benoeming of ontslag van het personeel, ondersteunende werkzaamheden door ouders, verandering van onderwijskundige doelstellingen en besteding van de door ouders en/of leerlingen bijeengebrachte gelden voor de school. Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement, dat ter inzage op school ligt.

Tot M.R.-lid kunnen ouders worden gekozen die schriftelijk verklaren bereid te zijn hun taken in de raad te vervullen met instemming overeenkomstig de grondslag en doelstelling van de vereniging. Deze bereidheid kan blijken door bij eventuele kandidaatstelling een verklaring ter zake te ondertekenen.

De ouderraad heeft formeel geen status. Het is een werkgroep die alleen uitvoerend bezig is in het belang van de school en haar kinderen. De ouderraad valt onder verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad. Een kascommissie bestaande uit 1 mr ouderlid en 1 mr teamlid controleert jaarlijks de in– uitgaven van de ouderraad.

Contact met de MR oudergeleding kan via mrdevioliervaassen@gmail.com 

Meest gezocht